SINH VIÊN, HỌC VIÊN NHẤP VÀO TÊN GIÁO TRÌNH (có gạch dưới) ĐỂ TẢI VỀ BẢN PDF

 

DÀNH CHO LỚP CỬ NHÂN XÉT NGHIỆM

GIẢI PHẪU BỆNH CHO LỚP CNXN NĂM 2

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT NĂM HỌC 2020-2021

ATLAS THỰC TẬP NĂM HỌC 2020-2021

TẾ BÀO HỌC CHO LỚP CNXN NĂM 3

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT NĂM 2018 (vẫn tiếp tục sử dụng cho năm học 2020-2021)

ATLAS THỰC TẬP NĂM 2018 (vẫn tiếp tục sử dụng cho năm học 2020-2021)

 

DÀNH CHO LỚP CK1 XÉT NGHIỆM

GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT NĂM 2019 (vẫn tiếp tục sử dụng cho năm học 2020-2021)

ATLAS THỰC TẬP NĂM 2019 (vẫn tiếp tục sử dụng cho năm học 2020-2021)

 

Top